Online gündəlik hazırlamaq üçün resurs və ondan dərslərdə istifadə

Hörmətli müəllimlər. Aşağıda linkdə verilmiş resursdan siz online jurnal, gündəlik yarada və bu jurnaldan refleksiya vasitəsi kimi istifadə edə bilərsiniz. Tədris bölməsinin əvvəlində şagirdlərinizi bu saytda qeydiyyatdan keçirin. Hər dərsdən sonra şagirdlər bu jurnalı açıb , keçilən dərs haqqında öz fikirlərini, dərsdə diqqətlərini cəlb edən məqamları, mövzu ilə bağlı şəkilləri, sizin şagirdlərə veridyiniz ev tapşırıqlarının cavablarını əlavə edə bilər.Screen Shot 2015-10-08 at 2.24.39 PM Tədris bölməsinin sonunda öz jurnallarını sizə göndərsinlər. Bu gündəlik (jurnal) şagirdlərin fəaliyyətini qiymətləndimək üçün vasitə ola bilməklə yanaşı  , həmdə şagirdlərin daha sonra istifadə edə biləcəyi vəsaitə çevrilə  bilər.


Sayta daxil olmaq üçün link:https://penzu.com/

Saytdan istifadə ilə bağlı video dərs : https://youtu.be/6NUOKEyHtQ4

Refleksiya aləti və Online jurnal

Şagirdlərinizlə birlikdə müəyyən məsələləri müzakirə edə biləcəyiniz, divar qəzeti, gündəlik hazırlaya biləcəyiniz web 2.0 aləti.padlet


Sayta daxil olmaq üçün link : https://padlet.com/auth/login

Saytdan istifadə ilə bağlı video dərs :https://youtu.be/BXf5rkjP5zE